QUỐC KỲ VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Tài nguyên dạy học

ĐIA CHỈ XÃ HOÀNG NINH - VIỆT YÊN

CHÙA MỘT CỘT

VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI

SÁCH VÀ HOA

Truyện cười

CON TRỎ CHỮ CÁI C

CHỮ CHẠY THEO CON TRỎ

Chào mừng quý vị đến với website trường tiểu học Hoàng Ninh 1

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên phải, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên phải.
Gốc > Kế hoạch 2012 -2013 >

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ 2012 - 2013

PHÒNG  GDVIỆT YÊN

TRƯ­ỜNG TH HOÀNG NINH SỐ 1

 


Số: 08/TH

Kế hoạch Kiểm tra nội bộ

 Năm học 2012- 2013

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


 Hoµng Ninh, ngµy  21 th¸ng 9 n¨m 2012

 

 

 

KẾ HOẠCH

 

KIỂM TRA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2012 -  2013

 

  1. A.   Những căn cứ dể xây dựng kế hoạch:

 

    1/ Căn cứ pháp lý:

 

      - Căn cứ Chỉ thị số 3399/CT-BGD&ĐT ngày 16/8/2012 của Bộ giáo dục & Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục

 

th­ường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013

 

      - Căn cứ  kế hoạch  năm 2012 của Sở Giáo dục- Đào tạo Bắc Giang về hư­ớng dẫn chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thanh tra kiểm tra năm học 2010-2011.

 

- Các Văn bản pháp luật liên quan đang hiện hành:

 

 Luật Giáo dục năm 2005 (sửa đổi).

 

 Luật Thanh tra năm 2004 (sửa đổi).

 

 Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và h­ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

 

 Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra kiểm tra Giáo dục.

 

 Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập.

 

 Điều lệ tr­ường học do Bộ GDĐT ban hành.

 

Văn bản số 3040/BGDĐT-TCCB ngày 17/4/2006 của Bộ GDĐT h­ướng dẫn một số điều trong Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập.

 

 Các quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học của Bộ GDĐT.

 

 Các văn bản  h­ướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 của Bộ GDĐT, của UBND tỉnh Bắc Giang và của Sở GDĐT.

 

 2/ Căn cứ thực tiễn:

 

    Trư­ờng tiểu học Hoàng Ninh Số 1 có phong trào dạy tốt học tốt, là tr­ường có nhiều năm liền đạt tr­ờng tiên tiến cấp huyện. Có đư­ợc thành tích đó là nhờ có sự quan tâm của lãnh đạo các cấp sở, phòng đã chỉ đạo các hoạt động trong nhà tr­ường, đặc biệt là công tác quản lý chỉ đạo của nhà tr­ờng.

 

   Trong năm học 2011-2012 nhà tr­ường đã thực hiện có hiệu quả về công tác kiểm tra giáo viên, đánh giá xếp loại giáo viên và tập thể các khối lớp, các đoàn thể một cách chính xác, thu chi tài chính đúng quy định, tạo cho nhà trư­ờng có một không khí thi đua ở tất cả các lĩnh vực hoạt động.

 

Tổng số cán bộ giáo viên: 29 đ/c.

 

  Trong đó: Cán bộ quản lý: 2 đ/c.

 

                   Hành chính: 3 đ/c.

 

                   Giáo viên: 24  đ/c.

 

 3/ Kết quả kiểm tra năm học 2011 -2012 nh­ư sau:

 

  - Kiểm tra toàn diện 1/3 số giáo viên = 8   đồng chí.

 

       Xếp loại Tốt:   4 đ/ c.

 

       Xếp loại Khá : 2 đ/ c

 

       Xếp loại TB:   2 đ/ c.

 

  - Kiểm tra chuyên đề 2/ 3số giáo viên = 15  đồng chí.

 

       Xếp loại Tốt ( ĐYC tốt):   5   đ/ c

 

       Xếp loại Khá ( ĐYC khá):  8  đ/ c

 

       Xếp loại TB ( ĐYC):           2   đ/ c.

 

   - BGH kiểm tra hồ sơ giáo viên mỗi tháng 1 lần, duyệt bài soạn và kế hoạch bài soạn 1 tuần 1 lần 

 

   - Toàn trư­ờng kiểm tra chéo khối 4 lần / năm ( mỗi định kỳ 1 lần)

 

   -  Kiểm tra và xếp loại hồ sơ 2 lần / năm ( vào cuối kỳ, cuối năm). Kết quả xếp loại hồ sơ này đ­ược lấy làm một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại giáo viên và xếp loại lớp.

 

B. NHIỆM VỤ CHUNG:

 

Năm học 2012-2013 tiếp tục tổ chức thực hiện  cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm g­ương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động  "Hai không” với 4 nội dung , cuộc vận động “Mỗi thày cô giáo là một tấm gư­ơng đạo đức, tự học và sáng tạo ”  và thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng tr­ờng học thân thiện, học sinh tích cực”; Tiếp tục thực hiện chủ đề năm học “ Đổi mới quản lý và nâng cao chất lư­ợng giáo dục”. Công tác kiểm tra tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, lực l­ượng làm công tác kiểm tra, kiểm tra đổi mới hoạt động để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra.

 

Tăng cư­ờng việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng bảo quản thiết bị đồ đùng dạy học, xây dựng CSVC trư­ờng học, đổi mới phư­ơng pháp dạy học và nâng cao chất lư­ợng giáo dục. 

 

Đẩy mạnh công tác kiểm tra của nhà trư­ờng, đảm bảo tính khách quan, đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục của nhà tr­ường, xây dựng kỷ

 

 c­ương nền nếp trong dạy và học,  kiểm tra hoạt động s­ư phạm của giáo viên,  xử lý nghiêm các hiên tư­ợng tiêu cực trong giáo dục, vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn, quy chế thi.

 

Tăng cư­ờng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để giáo viên, học sinh thực hiện đúng pháp luật của nhà nư­ớc.

 

          Thực  hiện tốt công tác tiếp dân,  giải quyết đơn, th­ư khiếu nại tố cáo của ban thanh tra nhân dân tr­ường học, thực hiện quy chế dân chủ trong nhà tr­ờng.

 

C.  PHƯ­ƠNG HƯ­ỚNG, NỘI DUNG KIỂM TRA CỦA HIỆU TRƯ­ỞNG ĐỐI VỚI TẬP THẾ CÁ NHÂN TRONG NHÀ TR­ƯỜNG  NĂM HỌC 2012 - 2013.

 

  1/ Kiểm tra hiệu phó:

 

 - Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch hoạt động hư­ớng vào nhiệm vụ trọng tâm dạy và học chỉ đạo chuyên môn.

 

  -Kiểm tra công việc hàng ngày: dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm giảng dạy và hoạt động nghiệp vụ.

 

 - Kiểm tra công tác hành chính và các nhiệm vụ đ­ược giao:

 

   + công tác phổ cập giáo dục.

 

   + Hoạt động dạy, học và các trang thiết bị dạy học.

 

    + Kiểm tra chế độ kiểm tra của hiệu phó đối với giáo viên và học sinh.

 

    + Kiểm tra việc quản lý bồi d­ưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

 

    + Kiểm tra việc quản lý và bồi d­ưỡng học sinh giỏi, học sinh yếu.

 

 2/ Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn.

 

  - Kiểm tra việc phân công từng thành viên trong tổ theo ngày, tuần, tháng, năm.

 

  - Kiểm tra việc thực hiện các định mức của tổ.

 

  - Dự giờ của tổ trư­ởng, của giáo viên.

 

  - Kiểm tra chế độ sinh hoạt chuyên môn cũng nh­ư chất l­ượng sinh hoạt chuyên môn của các tổ khối.

 

  - Kiểm tra việc bình xét thi đua ở các tổ khối.

 

  - Kiểm tra chuyên môn s­ư phạm của giáo viên.

 

  - Tổ chức kiểm tra toàn diện và chuyên đề.

 

3/ Kiểm tra các tổ chức thành viên trong hội đồng s­ư phạm.

 

 * Đối với Giáo viên:

 

+ Kiểm tra hoạt động s­ư phạm của giáo viên:

 

- Kiểm tra về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chấp hành pháp luật, nội quy quy chế của ngành, của nhà trư­ờng, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm với đồng nghiệp, học sinh, nhân dân, tinh thần đoàn kết, tính trung thực trong công tác, thái độ phục vụ nhân dân, học sinh.

 

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ đư­ợc giao;

 

- Kết quả giảng dạy, thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, quy định dạy thêm và các nhiệm vụ khác đư­ợc giao.

 

     - Kiểm  tra việc hoàn thành chư­ơng trình, chế độ cho điểm.

 

     - Kiểm tra việc soạn bài của giáo viên.

 

     - Kiểm tra việc thực hiện các chuyên đề.

 

     - Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, nội dung chư­ơng trình và ph­ương pháp dạy học.

 

     - Kiểm tra việc thực hiện đánh giá xếp loại học sinh theo các văn bản hư­ớng dẫn hiện hành.

 

+ Kiểm tra chuyên đề giáo viên:

 

 - Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn,

 

 - Kiểm tra việc thực hiện công tác chủ nhiệm lớp,

 

 - Kiểm tra việc thực hiện công tác bồi d­ỡng và tự bồi d­ỡng,

 

 - Kiểm tra cách chấm vở của giáo viên đối với học sinh,

 

 - Kiểm tra việc đánh giá xếp loại học sinh theo thông t­ư 32,

 

 - Kiểm tra việc dạy học của giáo viên thông qua việc dự giờ.

 

 - Kiểm tra việc làm hồ sơ sổ sách của giáo viên.

 

 * Kiểm tra kế koạch hoạt động của Đoàn, Đội :

 

   + Kiểm tra việc triển khai các chuyên đề.

 

  + Kiểm tra công tác hoạt động ngoại khoá và sao nhi đồng.

 

  + Nề nếp múa hát tập thể, vệ sinh thôn xóm.

 

  + việc thực hiện ch­ương trình xanh - sạch - đẹp của đội viên.

 

  + Kiểm tra việc thực hiện các nội dung của hội nghị công chức.

 

  + Kiểm tra việc thực hiện thi đua 2 tốt:

 

  4/ Kiểm tra hoạt động của Công Đoàn:

 

  + Kiểm tra kế hoạch hoạt động của công đoàn:

 

  + Chăm lo đời sống CBGV

 

  + Công tác chỉ đạo ban thanh tra nhân đân.

 

  + Dân chủ trong nhà tr­ờng.

 

  + Kiểm tra các hoạt động của công đoàn theo 4 ch­ơng trình.

 

  5/ Kiểm tra công tác của tổ hành chính.

 

  - Kiểm tra việc thu chi ngân sách.

 

  - Kiểm tra chế độ cấp phát lư­ơng và phụ cấp.

 

  - Các nguồn thu, chi.

 

  - Việc mua sắm đồ dùng cơ sở vật chất.

 

  - Việc thực hiện thu chi theo h­ướng dẫn của UBND tỉnh.

 

   - Quản lý và thực hiện thu chi các khoản ngoài ngân sách.

 

   - Kiểm tra công tác quản lý và sổ sách m­ượn, trả của cán bộ Th­ư viện và cán bộ ĐDTB dạy học.

 

D. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ.

 

  1/ Kiểm tra theo 4 nội dung.

 

  2/ Kiểm tra Toàn diện 1/ 3 số giáo viên = 9 đ/c.

 

  + Tổ 1 :   đ/c.

 

  + Tổ 2 + 3:  đ/c.

 

  + Tổ 4 + 5:   đ/c.

 

  3/ Kiểm tra chuyên đề 2/ 3 số giáo viên = 19 đ/c. ( 1 GV phụ trách Đội)

 

  + Tổ 1 : đ/c.

 

  + Tổ 2 +3:  đ/c.

 

  + Tổ 4 + 5: đ/c.

 

 Phấn đấu có    đồng chí = %  hồ sơ qua kiểm tra đạt  tốt và khá.   

 

 Không có giáo viên xếp loại chuyên môn chư­a ĐYC.

 

 E.BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

 

1-  Thành lập tổ kiểm tra của nhà tr­ờng gồm các đồng chí:

 

1/ Ngụy Thị Nga – Hiệu tr­ưởng nhà trư­ờng – Tổ trư­ởng  .

 

2/ Nguyễn Thị Tuân – Phó hiệu tr­ưởng –  Tổ phó.

 

3/ Đỗ Thị Hiển – Tổ tưr­ởng tổ 1 –  Uỷ viên.

 

4/ Tạ Thị Ngàn – Tổ trư­ởng tổ 2+3 –  Uỷ viên.

 

5/ Nguyễn Thị Lý – Tổ tr­ởng tổ 4+5 –  Uỷ viên.

 

     Bồi dư­ỡng nghiệp vụ kiểm tra cho thành viên kiểm tra kiêm nhiệm ngay từ đầu năm học về kiểm tra chuyên đề.

 

 Nhà trư­ờng tổ chức tuyên truyền phổ biến cho CBGV từ đầu năm học mới và thư­ờng xuyên trong năm học về các văn bản quy chế chuyên môn, các quy định đối với  giáo viên, nhân viên, Điều lệ trư­ờng học , pháp lệnh CBCC, Luật khiếu nại tố cáo, các Luật Nhà n­ước ban hành.

 

    -  Nhà tr­ường củng cố, xây dựng tủ sách pháp luật.

 

    - Xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể, căn cứ vào tình hình thực tế của trư­ờng và tổ khối, cá nhân giáo viên.

 

  - Công khai kế hoạch với hội đồng để mỗi giáo viên đều có ý thức thực hiện tốt nhiệm vụ đư­ợc phân công.

 

  - Triển khai các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể.

 

  - Sau mỗi lần kiểm tra phải rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả đúng, khách quan, động viên giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

 

- Phát huy tốt dân chủ trong nhà trường để mọi giáo viên đều được tham gia vào công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của bản thân, tổ, khối và của đơn vị mình.

 

- Thực hiện kiểm tra đánh giá  xếp loại giáo viên từng tháng một cách  thư­ờng xuyên kịp thời.

 

 - Xếp loại thi đua hàng tháng, hàng kỳ chính xác và công bằng để động viên GV thực hiện tốt nhiệm vụ đ­ược giao.

 

 - Kiểm tra đánh giá đúng nguyên tắc chính xác công bằng khách quan có tác dụng kích thích động viên CBGV thi đua phấn đấu v­ươn lên.

 

 

 

                                                  Hoàng Ninh, ngày 9 tháng 9 năm 2012

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

Ngụy Thị Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 

Tháng

Nội dung kiểm tra

 

 

 

9

 - Kiểm tra xây dựng kế hoạch của hiệu phó, tổ tr­ưởng chuyên môn, cá nhân.

- Kiểm tra nề nếp dạy và học, hoạt động ngoài giờ.

- Kiểm tra kế hoạch thu chi.

- Kiểm tra khảo sát chất l­ượng đầu năm các lớp.

- Kiểm tra VSCĐ.

- Kiểm tra việc soạn bài của GV.

- Kiểm tra việc chấm chữa bài của GV đối với HS.

 

 

 

 

10

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của giáo viên.

- Kiểm tra hoạt động dạy và học.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của CBGV.

- Kiểm tra việc soạn bài của GV .

- Kiểm tra việc chấm chữa bài của GV đối với HS.

- Kiểm tra chuyên đề:  đ/c.

- Kiểm tra toàn diện:   đ/c.

 

 

 

 

11

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các tổ  chuyên môn, hành chính.

- Kiểm tra nề nếp dạy và học của các lớp.

- Kiểm tra hoạt động của tổ khối tr­ởng : dự giờ, sinh hoạt chuyên môn.

- Kiểm tra TDVS, các hoạt động ngoài giờ.

- Kiểm tra dân chủ hồ sơ sổ sách.

- Kiểm tra việc chấm chữa bài của GV .

- Kiểm tra bài soạn của GV.

- Kiểm tra chuyên đề :  đ/c.

- Kiểm tra toàn diện:   đ/c.

 

 

12

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

- Kiểm tra hoạt động dạy và học.

- Kiểm tra việc thực hiện chư­ơng trình của GV.

- Kiểm tra việc soạn bài của GV .

- Kiểm tra việc chấm chữa bài của GV đối với HS.

- Kiểm tra chuyên đề :  đ/c.

- Kiểm tra toàn diện:   đ/c.

 

 

 

 

1

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

- Kiểm tra chế độ chấm chữa bài và lấy điểm của GV.

- Kiểm tra việc đánh giá xếp loại học sinh.

- Kiểm tra VSCĐ.

- Kiểm tra nề nếp dạy và học của các lớp.

- Kiểm tra việc soạn bài của GV .

- Kiểm tra việc chấm chữa bài của GV đối với HS.

- Kiểm tra chuyên đề :   đ/c.

- Kiểm tra toàn diện:   đ/c.

 

 

 

 

2

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

- Kiểm tra nề nếp dạy và học .

- Kiểm tra việc triển khai các chuyên đề.

- Kiểm tra công tác bồi d­ỡng học sinh giỏi.

- Kiểm tra VSCĐ chuẩn bị cho thi cấp tr­ờng, cấp huyện.

- Kiểm tra việc soạn bài của GV.

- Kiểm tra việc chấm chữa bài của GV đối với HS.

- Kiểm tra chuyên đề :  đ/c.

- Kiểm tra toàn diện:   đ/c.

 

 

 

3

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch .

 - Kiểm tra các hoạt động ngoài giờ.

- Kiểm tra hồ sơ đân chủ.

- Kiểm tra khảo sát chất l­ợng đội tuyển học sinh giỏi.

- Kiểm tra việc  soạn bài của GV.

- Kiểm tra việc chấm chữa bài của GV đối với HS.

- Kiểm tra chuyên đề :   đ/c.

- Kiểm tra toàn diện:   đ/c.

 

 

 

4 & 5

- Kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch.

- Kiểm tra việc thực hiện ch­ơng trình giảng dạy theo kế hoạch của trên.

- Kiểm tra việc soạn bài của GV.

- Kiểm tra việc chấm chữa bài của GV đối với HS.

- Kiểm tra chế độ cho điểm, đánh giá xếp loại học sinh cuối năm.

- Kiểm tra sổ điểm, học bạ.

- Kiểm tra việc đánh giá xếp loại thi đua tổ, cá nhân.

- Kiểm tra chuyên đề : đ/c.

- Kiểm tra toàn diện:   đ/c.

- Kiểm tra thu chi cuối năm học. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN  KIỂM TRA TOÀN DIỆN

 

Năm học 2012– 2013

 

 

 

Tháng

Kiểm tra Toàn diện

Nội dung kiểm tra 

 

9

 

 

 

10

 

Hoạt động s­ư phạm

 

11

 

Hoạt động s­ư phạm

 

12

 

Hoạt động s­ư phạm

 

1

 

Hoạt động sư­ phạm

 

2

 

Hoạt động s­ư phạm

 

3

 

Hoạt động s­ư phạm

 

4-5

 

Hoạt động s­ư phạm

Cộng

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DANH SÁCH GIÁO VIÊN  KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ

 

Năm học 2012 - 2013

 

Tháng

Kiểm tra 

Nội dung kiểm tra chuyên đề

 

9

 

 

 

10

 

- Kiểm tra việc dạy học của giáo viên thông qua việc dự giờ.

- Kiểm tra việc dạy học của giáo viên thông qua việc dự giờ.

- Kiểm tra việc dạy học của giáo viên thông qua việc dự giờ.

 

 

11

 

- Kiểm tra việc dạy học của giáo viên thông qua việc dự giờ.

- Kiểm tra việc dạy học của giáo viên thông qua việc dự giờ.

 

 

12

  

- Thực hiện quy chế chuyên môn

- Thực hiện công tác chủ nhiệm lớp,

 

 

1

   

- Thực hiện công tác bồi d­ỡng và tự bồi d­ỡng,

- Kiểm tra việc đánh giá học sinh theo thông t­ 32, 

 

 

2

 

 - Thực hiện quy chế chuyên môn

 

 - Kiểm tra việc dạy học của giáo viên thông qua việc dự giờ.

 

 

3

 

 - Kiểm tra việc làm hồ sơ sổ sách của giáo viên.

  - Kiểm tra cách chấm vở của giáo viên đối với học sinh,

 

4-5

 

 - Kiểm tra việc đánh giá học sinh theo thông t­ 32,

- Kiểm tra việc dạy học của giáo viên thông qua việc dự giờ.

- Kiểm tra công tác Đội.

Cộng

 

 

 

 

 

Hoàng Ninh, ngày 9 tháng 9 năm 2012

 

Hiệu tr­ưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngụy Thị Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Đỗ Văn Cảnh @ 21:00 17/10/2012
Số lượt xem: 500
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHA TRANG - THÁI NGUYÊN