QUỐC KỲ VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Tài nguyên dạy học

ĐIA CHỈ XÃ HOÀNG NINH - VIỆT YÊN

CHÙA MỘT CỘT

VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI

SÁCH VÀ HOA

Truyện cười

CON TRỎ CHỮ CÁI C

CHỮ CHẠY THEO CON TRỎ

Chào mừng quý vị đến với website trường tiểu học Hoàng Ninh 1

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên phải, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên phải.
Gốc > Bài viết > Chi bộ Đảng >

ĐỀ ÁN SỐ 01-ĐA/TU BẮC GIANG.

 

TỈNH ỦY BẮC GIANG

*

Số 01-ĐA/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    Bắc Giang, ngày 08 tháng 4 năm 2011

ĐỀ ÁN

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong tình hình mới

Phần thứ nhất

CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG BỘ TRONG THỜI GIAN QUA

1- Tình hình chung tác động đến công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh

Trong nhiệm kỳ qua (2005-2010), công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh đứng trước bối cảnh tình hình thế giớidiễn biến phức tạp. Toàn cầu hóa kinh tế tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng chứa đựng những yếu tố gây khó khăn, thách thức cho các quốc gia, nhất là các nước đang phát triển. Mặt khác, những cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo… tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi với tính chất ngày càng phức tạp. Đồng thời, nhiều vấn đề toàn cầu đang đặt ra, đòi hỏi các quốc gia và các tổ chức quốc tế phải phối hợp giải quyết.

Trong nước, thành tựu của hơn 20 năm đổi mới tạo thêm nhiều thuận lợi, tình hình chính trị, xã hội ổn định; nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện; vị thế và uy tín quốc tế của nước ta được nâng cao. Đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển của đất nước. Tuy nhiên, đất nước ta cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế phát triển chưa bền vững, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp. Những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường chậm được khắc phục; tệ quan liêu, tham nhũng, lãnh phí, tội phạm, tệ nạn xã hội, suy thoái đạo đức, lối sống… chưa được nhăn chặn, đẩy lùi. Một số mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội chuyển biến chậm. Còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định.

Bắc Giang vẫn là tỉnh chậm phát triển về kinh tế. Tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu đề ra; thu nhập bình quân đầu người chỉ bằng nửa mức bình quân chung của cả nước; kết cấu hạ tầng trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Đời sống của một bộ phận nhân dân nông thôn, miền núi, dân tộc còn nhiều khó khăn. Phương pháp, tác phong làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức vẫn còn biểu hiện quan liêu, hách dịch; năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân hạn chế.

Những đặc điểm trên đây có tác động mạnh mẽ đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời cũng là những thách thức đặt ra cho công tác tư tưởng trong thời gian qua.

2- Những kết quả nổi bật của công tác tư tưởng

 Trong nhiệm kỳ qua, công tác tư tưởng đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và của tỉnh; không ngừng đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và thu được một số kết quả quan trọng, cụ thể là:

 Công tác nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc, kịp thời; đã có bước đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm và bảo đảm chất lượng; thực hiện đồng bộ việc nghiên cứu, quán triệt với xây dựng các chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Kịp thời tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, rút kinh nghiệm thực tiễn. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao và thống nhất nhận thức, tích cực thực hiện.

Công tác  nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn được quan tâm. Công tác giáo dục lý luận chính trị có sự chuyển biến tích cực. Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thành phố đã bám sát mục tiêu đào tạo, từng bước đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học; gắn lý luận với thực tiễn. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về chính trị và trình độ lý luận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đa số cán bộ, đảng viên trong tỉnh có lập trường tư tưởng, quan điểm vững vàng; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tin tưởng vào đường lối đổi mới, vào sự lãnh đạo của Đảng. Nhiều cán bộ, đảng viên có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, ý chí vươn lên vượt khó, thoát nghèo, có tác dụng nêu gương trước quần chúng.

Các cơ quan thông tin đại chúng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị nổi bật của đất nước và của tỉnh tạo được sự đồng thuận trong nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

 Các hoạt động văn hoá, văn học nghệ thuật, báo chí, xuất bản ngày càng phong phú, đáp ứng được một phần nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, từng bước tạo lập môi trường văn hoá lành mạnh, có trật tự, kỷ cương. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống được chú trọng.

 Công tác giáo dục lịch sử truyền thống, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng tự hào dân tộc, giữ gìn, đấu tranh bảo vệ và phát huy những giá trị truyền thống được quan tâm chỉ đạo. Thường xuyên chăm lo giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ; đẩy mạnh tuyên truyền những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tích cực tổ chức thực hiệnCuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Chủ động dự báo, nắm diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, phản ảnh thông tin 2 chiều. Tập trung nghiên cứu, tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; từng bước nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, tổ chức đối thoại trực tiếp, tạo không khí dân chủ trong xã hội.

Các cấp ủy Đảng đã coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chủ động và kiên quyết đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, vạch trần các thủ đoạn phá hoại về tư tưởng, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Có thể khẳng định 5 năm qua công tác tư tưởng luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới, vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền và bước đi lên của địa phương; tự hào về quê hương, đất nước khơi dậy tinh thần yêu nước, lao động sáng tạo, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

3- Những hạn chế, yếu kém

 Một số cấp uỷ, chính quyền còn xem nhẹ công tác tư tưởng, do vậy công tác tư tưởng chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu sắc bén, chưa sát thực tiễn, tính chủ động còn hạn chế. Chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị chậm đổi mới, chưa theo kịp yêu cầu; việc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, những quan điểm sai trái, thù địch còn hạn chế.

Một số địa phương, đơn vị công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng hiệu quả chưa cao; việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng còn sao chép, dập khuôn, không sát với thực tiễn.

 Việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở một số nơi còn hình thức. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu về đạo đức, lối sống, nói chưa đi đôi với làm, chưa thực sự làm gương cho quần chúng. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hiệu quả còn thấp.

Việc nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân có lúc, có nơi  chưa sâu sát, chưa kịp thời. Tình trạng khiếu kiện đông người, đơn thư vượt cấp còn nhiều; việc giải quyết một số vụ chưa kịp thời, còn biểu hiện đùn đẩy, né tránh; việc thực hiện một số quyết định đã có hiệu lực pháp luật chưa nghiêm. Một sốđịa phương, cơ quan, đơn vị chưa chủ động đề ra các biện pháp giải quyết những bức xúc, tư tưởng mới nảy sinh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hoạt động báo chí, văn học nghệ thuật còn thiếu những bài viết, tác phẩm có sức tác động sâu sắc, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn cuộc sống; thiếu chủ động tham gia đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, những phần tử thoái hóa biến chất, cơ hội chính trị.

* Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém

- Về khách quan:Do tác động mặt trái của cơ chế thị trường, ảnh hưởng bất lợi của lạm phát, suy giảm kinh tế, diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh… sự thay đổi nhiều chính sách, nhất là về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng. Các thế lực thù địch vẫn không từ bỏ âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

- Về chủ quan:  Một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, của công tác tư tưởng. Chưa có giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Vai trò tham mưu của cơ quan tuyên giáo các cấp có lúc, có nơi thiếu nhạy bén, tính chủ động, tích cực chưa cao. Sự phối kết hợp giữa các ban ngành, đoàn thể có lúc thiếu chặt chẽ, đồng bộ. Sự đầu tư về nhân lực, cơ sở vật chất cho công tác tư tưởng chưa thỏa đáng; tổ chức bộ máy, năng lực, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn của một bộ phận cán bộ làm công tác tư tưởng còn hạn chế; điều kiện, phương tiện hoạt động của cơ quan, đơn vị làm công tác tư tưởng từ tỉnh đến cơ sở còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.   

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

CỦA CÔNG TÁC  TƯ TƯỞNG TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015

I- MỤC TIÊU

1-Tăng cường sự thống nhất về tư tưởng và chính trịtrong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

2- Nâng cao nhận thức, hành động và niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng về tư tưởng; ngăn chặn vàtừng bước đẩy lùi suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. 

4- Phát huy dân chủ và sức mạnh truyền thống đoàn kết của nhân dân các dân tộc trong tỉnh góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

II- NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội đối với công tác tư tưởng.

Bí thư cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp làm công tác tư tưởng, hàng năm phải xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng. Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Coi trọng việc học tập, nghiên cứu lý luận gắn với hoạt động thực tiễn. Thường xuyên gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Tránh tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo đối với cơ quan quản lý nhà nước các cấp. Các cấp uỷ đảng, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó có biện pháp giải quyết kịp thời. Định kỳ 6 tháng, 1 năm, thường trực cấp uỷ từ tỉnh đến cơ sở tổ chức gặp gỡ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội ở cấp mình.

 Xây dựng và thực hiện cơ chế giám sát đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên giữ vị trí lãnh đạo; xây dựng phong cách làm việc “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

 Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội trong tỉnh cần phải đổi mới nội dung, cách thức tổ chức và phương thức hoạt động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường; mở rộng tập hợp lực lượng, phát huy vai trò của các trí thức tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo điển hình để tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, hội viên, thanh niên. Chú trọng nâng cao trách nhiệm công dân, ý thức cộng đồng để phát huy sức mạnh toàn dân.

 2- Đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng; tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.

Công tác tư tưởng trong thời gian tới cần phải đổi mới nội dung, phương thức tiến hành theo hướng gắn với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng. Gắn kết chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập nghị quyết với việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện của địa phương, đơn vị; định kỳ kiểm tra, đánh giá, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. 

Gắn nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn nhằm vận dụng, cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị; kịp thời nắm bắt, nghiên cứu tổng kết những vấn đề mới nảy sinh, giải đáp những bức xúc về nhận thức trong tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền miệng. Duy trì số lượng, nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức, tăng cường quản lý, hướng dẫn sử dụng bản tin nội bộ ở các cấp, các ngành; lập thêm chuyên mục “Lý luận- Thực tiễn” trong Bản thông báo nội bộ của tỉnh.

Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật nhằm phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền. Đổi mới việc cung cấp thông tin và định hướng thông tin đối với công tác báo chí trên địa bàn. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng- văn hoá; kịp thời ngăn chặn và phê phán các quan điểm lệch lạc, sai trái của các phần tử thoái hoá biến chất, cơ hội chính trị; hạn chế, tiến tới đẩy lùi tội phạm và các tệ nạn xã hội.

 Đổi mới phương thức tiến hành các hoạt động nắm bắt dư luận xã hội và điều tra xã hội học. Tham mưu hoặc trực tiếp tham gia xử lý kịp thời những vướng mắc về tư tưởng ngay tại cơ sở; thường xuyên báo cáo, đề xuất các giải pháp với cấp uỷ và cơ quan chuyên môn cấp trên.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, đến hết năm 2012 cơ bản hoàn thành việc biên soạn lịch sử đảng bộ các địa phương để biên tập tài liệu và đưa vào giảng dạy ở trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) các huyện, thành phố và 100% các trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh.

Quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống trong thế hệ trẻ; ứng dụng những thành tựu mới của công nghệ thông tin để tập hợp, định hướng hoạt động cho thanh niên. Chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị, phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên; phấn đấu hàng năm có 4% đoàn viên trong tổ chức đoàn; 8% tổng số học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh được bồi dưỡng kết nạp đảng.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ cả về nội dung, hình thức và phương pháp. Trong sinh hoạt chi bộ phải thường xuyên tổ chức học tập, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để nâng cao nhận thức về chính trị và trình độ lý luận. Thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ. Nâng cao vai trò của cấp uỷ trong việc quản lý cán bộ, đảng viên.

3- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, mở rộng dân chủ, đẩy mạnh công tác tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân.

Thực hiện tốt phương châm “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng”, “Lấy quần chúng giáo dục quần chúng”, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với nhiệm vụ công tác tư tưởng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các phương tiện trong tiến hành công tác tư tưởng, mở rộng, tăng cường sử dụng hình thức đối thoại trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục. Coi trọng hình thức học tập lý luận chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các đoàn thể, thôn, xóm, tổ dân phố, các trung tâm học tập cộng đồng.

Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy sáng kiến và những đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào việc hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết lên án và đấu tranh không khoan nhượng với những biểu hiện lợi dụng dân chủ để lôi kéo, kích động quần chúng tuyên truyền xuyên tạc, gây chia rẽ và làm mất ổn định ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chủ động phòng ngừa và đấu tranh chống tư tưởng bảo thủ, trì trệ, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tệ nạn xã hội, chống tư tưởng sai trái, nhất là những biểu hiện tự diễn biến trong nội bộ; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Khơi dậy và phát huy tính tích cực trong xã hội của các tầng lớp nhân dân thông qua việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi mặt đời sống; kế thừa, phát huy những bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc với thời đại. Tiếp tục củng cố xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đưa phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; xây dựng và tăng cường hiệu quả của hệ thống thiết chế văn hóa đã có.

Quan tâm và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là ở nông thôn, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo; gắn giảm nghèo với phát triển kinh tế, giải quyết việc làm để giảm nghèo bền vững.

4- Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp uỷ và cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành.

Toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp uỷ, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành kiên quyết thực hiện: Nói đi đôi với làm, nói và làm đúng theo quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Các cấp ủy đảng tiếp tục duy trì và đẩy mạnh việc đăng ký và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lấy kết quả thực hiện Cuộc vận động làm thước đo để đánh giá kết quả công tác. Từ đó để mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương về mọi mặt để quần chúng noi theo.

Nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện trong mỗi cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong Đảng, động viên và tổ chức để quần chúng góp ý xây dựng đối với cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng.

5- Kiện toàn tổ chức bộ máy; tích cực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; tăng cường đầu tư cho công tác tư tưởng.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội trong tỉnh. Thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; trọng dụng người có đức, có tài; khắc phục tình trạng chạy theo bằng cấp. Làm tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ, chú ý cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số. Đánh giá cán bộ và sử dụng cán bộ trên cơ sở lấy hiệu quả công tác thực tế và sự tín nhiệm làm thước đo chủ yếu; tiếp tục thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của cả hệ thống chính trị.

Cùng với những yêu cầu chung ở trên, đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong thời gian tới cần phải:

- Chuẩn hoá đội ngũ cán bộ đầu vào, thực hiện bồi dưỡng, đào tạo lại một bộ phận cán bộ công tác trong ngành tuyên giáo chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị.

- Phấn đấu đến năm 2015:

+ Đội ngũ cán bộ tuyên giáo cấp tỉnh, huyện và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, có 100% đạt trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; 100% có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Trong đó từ phó trưởng phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; phó trưởng ban tuyên giáo và phó giám đốc TTBDCT cấp huyện trở lên có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Duy trì số lượng, nâng cao chất lượng và từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ ban tuyên giáo xã, phường, thị trấn. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan làm công tác nghiên cứu, các khoa, tổ bộ môn giảng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân trong các nhà trường. Phấn đấu đến năm 2015, bố trí đủ giáo viên được đào tạo theo chuyên ngành để giảng dạy bộ môn giáo dục công dân trong các trường trung học cơ sở. Củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức của Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố. Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, lý luận chuyên trách và kiêm chức, cộng tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở.

Từng bước hiện đại hoá phương tiện làm việc của cơ quan chuyên môn làm công tác tư tưởng, lý luận; đầu tư xây dựng, nâng cấp Trường Chính trị tỉnh, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện bảo đảm đáp ứng yêu cầu… Tận dụng tối đa việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác  tư tưởng.

Phần thứ ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các cấp uỷ đảng, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị- xã hội và các cơ quan làm công tác tư tưởng căn cứ vào nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các nội dung của Đề án này, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

2- Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan trực thuộc UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án. Từng bước đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; hệ thống đài phát thanh, truyền hình tỉnh, huyện và đài phát thanh cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

3- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của ban tuyên giáo các cấp, Trường Chính trị tỉnh và TTBDCT các huyện, thành phố theo quy định của Trung ương. Xây dựng kế hoạch đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ ban tuyên giáo cấp tỉnh, huyện, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố. 

4- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợpvới Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trường Chính trị tỉnh, trường đại học sư phạm mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện, giảng viên của trường chính trị tỉnh và TTBDCT các huyện, thành phố.

5- Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc UBKT cấp huyện tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát về đạo đức, lối sống đối với các chức danh cán bộ chủ chốt ở cơ sở.

6- Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xây dựng đề án “Nâng cao nhận thức về chính trị cho đội ngũ công nhân tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011- 2015”.

7- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Tỉnh đoàn Thanh niên xây dựng đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2011-2015”.

8- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các ban của Tỉnh uỷ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án; tiến hành sơ kết trong quý IV năm 2013, tổng kết trong quý III năm 2015, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ./.

 

Nơi nhận:

- Các BCS đảng, đảng đoàn, các cơ quan,

  ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc;

- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên;

- Văn phòng: + LĐVP,

                      + Phòng TH, NC,

                      + Lưu VT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

Thân Văn Khoa

 


Nhắn tin cho tác giả
Đỗ Văn Cảnh @ 22:17 21/01/2014
Số lượt xem: 502
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHA TRANG - THÁI NGUYÊN